TIETOSUOJASELOSTE 1.1.2024

 1. YLEISTÄ
  Tämä tietosuojaseloste on Astalan Kiinteistöpalvelu Oy:n  (jäljempänä myös ”Rekisterinpitäjä”) asiakasrekisteriin soveltuva informointiasiakirja. Tietosuojaselosteessa kuvataan Rekisterinpitäjän keräämiä henkilötietoja ja niiden käsittelyä, kun vierailet Rekisterinpitäjän verkkosivuilla tai käytät sen kautta Rekisterinpitäjän palveluita. Tässä Tietosuojaselosteessa termillä ”henkilötiedot” tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joista sinut voi tunnistaa ja jotka olet antanut käyttäessäsi Rekisterinpitäjän palveluita ja/tai jotka Rekisterinpitäjä on saanut muita kanavia pitkin.

 2. REKISTERINPITÄJÄ
  Astalan Kiinteistöpalvelu Oy
  Palokunnanpuistokatu 35
  28130 Pori

 3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Leena Astala
  Puh. 02 633 6478
  leena.astala@astalankp.fi

 4. REKISTERIN NIMI
  Astalan Kiinteistöpalvelun asiakas- ja markkinointirekisteri.

 5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
  Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen, oikeutetun edun, rekisteröidyn suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

 6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Rekisteröityjä henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän palveluihin liittyvien asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

  Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen viestintään, mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

  Henkilötietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi. Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteri koostuu IT-järjestelmien avulla pidettävistä rekistereistä sekä manuaalisesti pidetyistä asiapaperiarkistoista. Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröityyn liittyvinä tietoina
  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käytettävä kieli ja kansalaisuus
  • yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käytettävä kieli ja kansalaisuus
  • työnantajayrityksen nimi, toimipisteen nimi, y-tunnus, postiosoite, ALV-numero
  • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä sekä mm. tarkemmat sähkönkäyttötiedot, sähköliittymätiedot, käyttöpaikkatiedot
  • laskutukseen liittyvät tiedot
  • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä.

  Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietoja käsitellessään tietojen minimoinnin periaatetta.

 8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään pääsääntöisesti ainoastaan rekisteröidyltä itseltään saamien tietojen sekä asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien asiakirjojen ja dokumenttien avulla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, kontakteista Rekisterinpitäjän – tai Rekisterinpitäjän lukuun toimivan yrityksen henkilöstön kanssa puhelimitse, sähkö- postitse, kirjeitse, markkinointitapahtumissa tai -tilaisuuksissa, postituslistalle re- kisteröitymisen yhteydessä ja erinäisistä julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä sekä alan palveluntarjoajien tietokannoista.

 9. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
  Rekisteristä luovutetaan tietoja kolmansille osapuolille vain poikkeustapauksissa. Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteristään tietoja edustamilleen pää- miehille tai muille kolmansille osapuolille Suomessa, EU:n alueella tai sen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käyttötarkoituksien kannalta tai tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Joidenkin Rekisterinpitäjän tuotteiden tai palveluiden hankinta ja käyttö voivat edellyttää tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle, jolloin tietoja voidaan luovuttaa palvelun toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimalla tavalla Rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

  Rekisteristä luovutetaan tietoja vain asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty, esimerkiksi vero-, ulosotto-, poliisi- tai sosiaaliviranomaisille. Henkilötietojen tietopyynnöstä informoidaan aina rekisteröityä, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

 10. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  Rekisteristä ei luovuteta tai siirretä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy. Muut fyysiset asiapaperiarkistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

  Ainoastaan yksilöidyillä Rekisterinpitäjän työntekijöillä ja sen toimeksiannosta sekä lukuun toimivan IT-tuen työntekijöillä on käytännössä pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin Rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan. IT-tuen käyttöoikeus myönnetään tapauskohtaisesti.

 12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Rekisteröidyllä on oikeus
  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa häntä koskevat käsiteltävät henkilötiedot
  • saada virheelliset tiedot oikaistuksi tai puutteelliset tiedot täydennetyksi
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kokee, että Rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai henkilötietojen käsittelyyn ei ole lainkaan oikeutta

  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteys Rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarkentamaan rekisteröidyn pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittele- mistä. Mikäli Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn on lainsäädännöstä johtuva oikeus tai velvollisuus, voi Rekisterinpitäjä kieltäytyä pyynnöstä.

 13. EVÄSTEET

  Yrityksen verkkosivustolla on käytössä myös evästetiedostot, joilla järjestelmä yksilöi käyttäjän selaimen ja siten mahdollistaa sivuston eri toimintoja sivuston käyttäjälle. Sivustolla käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä, joita ovat esim. Bokun-varausjärjestelmän käyttämät evästeet tilauksen hallintaan ja Google Analytics -kävijäseuranta, joka käyttää evästeitä sivuston kävijämäärien mittaamiseen. Lisäksi sivustolla käytössä olevat sosiaalisen median lisäosat voivat käyttää evästetiedostoja sivustolla näytettävien lisäosien tai mainonnan kohdistustukseen, näitä palveluita voivat olla esim. Facebook Pixel tai Google AdWords. Evästetiedostoja käsitellään rekisterin pitäjän osalta täysin automaattisesti sivuston julkaisujärjestelmässä, eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan niistä sivuston yksittäistä käyttäjää.

  Sivuston käyttäjä voi halutessaan estää omassa Internet-selaimessaan evästeiden käytön, mutta tuolloin emme voi varmistaa että sivuston toiminnot ovat käyttäjän käytettävissä. Evästetiedostot käyttäjä voi myös tyhjentää itse evästetiedostot selaimestaan käyttämänsä Internet-selaimen ohjeiden mukaisesti, kolmannen osapuolen evästeisiin voivat palveluntarjoajat tarjota sovelluksia, joilla voi estää näiden evästeiden käytön.

  Mikäli käyttäjä hyväksyy sivuston evästeiden käytön on evästeen elinikä 30 vuorokautta, jonka jälkeen käyttäjä saa näytölle uuden kysymyksen.

 14. SELOSTEEN MUUTTAMINEN
  Astalan Kiinteistöpalvelu kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen ja ne julkaistaan tällä sivustolla.